تبلیغات
Weather - فشارسنج
Weather
آب وهوای استان فــــــــــــــــــــــــــارس

ابزارهای فشارسنجی
- فشار سنج جیوه ای
- فشار سنج فلزی
- فشار نگار


(Barometer Mercury ) - فشار سنج جیوه ای
این فشار سنج اساساً از یك لوله خالی از هوا درست شده است آه یك طرف آن مسدود و طرف دیگر آن
آه باز است در ظرف پر از جیوه فرو برده شده است. فشار هوای بیرون، جیوه را از منبع به سمت داخل
لوله می راند. جیوه تا حدی آه وزن آن در داخل لوله، دقیقاً معادل نیروی ناشی از فشار هوا گردد در
لوله فشار سنج بالا می رود و سپس در حالت تبادل و سكون باقی می ماند. با تغییر فشار هوا، سطح
جیوه در داخل لوله نیز بالا و پایین خواهد رفت.
٢٩ ایچ یا ٧۶٠ میلی متر در لوله بالا می آید آه فشاری معادل / در شرایط نرمال جیوه به اندازه ٩٢
١٠١٣ میلی بار است. جیوه در داخل لوله فشارسنج به دلیل خاصیت آشش سطحی دارای یك سطح /١۵
محدب است آه هنگام تعیین فشار، باید بالاترین سطح محدب قرائت شود.
(Aneroid) - فشار سنج فلزی
فشار سنج فلزی وسیله ای است مكانیكی آه از یك محفظه قوطی شكل استوانه ای بدون هوا تشكیل شده
است؛ با تغییر فشار هوا این محفظه منقبظ یا منبسط می شود.
با یك سیستم نسبتاً پیچیده آه مرآب از تعدادی اهرم و قرقره است این تغییرات بزرگ شده و به یك عقربه
آه بر روی صفحه مدرجی حرآت می آند، منتقل می شود. یك شاخص متحرك آه می تواند در یك نقطه
ثابت شود بر روی فشار سنج تعبیه شده است تا بتوان تغییرات فشار را نسبت به آخرین قرائت اندازه
گیری آرد.


(Barograph) - فشار نگار
فشار نگار مشابه فشار سنج فلزی است با این تفاوت آه اثر تغییرات فشار در محفظه بدون هوا، به یك
قلم انتقال داده شده و قلم بر روی آاغذی آه دور یك استوانه چرخان پیچیده شده است خط پیوسته ای را
رسم می آند.
محور عمودی این صفحه بر حسب واحد فشار و محور افقی آن بر حسب زمان مدرج شده است آه
معمولاً برای هر دو ساعت یك خط وجود دارد. فشار نگارهای دقیقی هم ساخته شده است آه قادرند
تغییرات فشار را تا یك دهم میلی بار اندازه گیری نمایند این دستگاهها میكروباروگراف نامیده شده اند.

آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظرشمامیزان بارش درسال جدید(1390)چگونه خواهد بود؟!؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس